موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن می شود

بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن می شود

نویسنده : علیرضا | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 14:33

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن می شود را مطالعه خواهید کرد.

Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا Ú©Ù Ù٠اکÙÙÙ ÙÛØ®ÙاÙÛد در آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø±Ø§ÙÙØ¯Ú¯Û Ø´Ø±Ú©Øª Ú©ÙÛد Ø®ÙاÙد٠تست سÙاÙات ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø±Ø§ÙÙØ¯Ú¯Û Ø¨Ø³Ûار تÙصÛÙ ÙÛØ´Ùد زÛرا با Ø®ÙاÙد٠اÛ٠سÙاÙات ÙبÙÙÛ Ø¯Ø± Ø¢Û٠آزÙÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا بسÛار آسا٠ÙÛØ´Ùد. تست آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø´Ø§Ù٠اÙÙاع ÙÙÙÙ٠سÙاÙات Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø§Ø³Øª ک٠باعث ÙÛØ´Ùد Ø´Ùا کاÙÙا ب٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙسÙØ· Ø´ÙÛد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

تست Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ ÚÙ ÙÛÚÚ¯Û ÙاÛÛ Ø¯Ø§Ø±Ø¯ Ø

تست Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ú©Ù Ø§ÙÙÛ٠آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙ٠است از 30 سÙا٠تشکÛ٠شد٠است Ú©Ù Ø¯Ø§Ø±Ø§Û Ø³ÙاÙØ§ØªÛ Ø§Ø² بخش ÙØ§Û ÙختÙ٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÛباشد. Ú©Ù Ø´Ùا ب٠خÙاÙد٠سÙاÙات تست آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø¯Ø± دکتر راÙÙØ¯Ú¯Û Ø¨Ù ØµÙرت تضÙÛÙÛ ÙبÙÙ ÙÛØ´ÙÛد Ù ÙÛتÙاÙÛد Ú¯ÙاÙÛÙاÙÙ Û Ø®Ùد را درÛاÙت Ú©ÙÛد .

ÙÙÙÙ٠سÙاÙات تست Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø§Ø² کجا داÙÙÙد Ú©ÙÙ Ø

در دکتر راÙÙØ¯Ú¯Û Ùا بÙترÛÙ ÙÙÙÙ٠سÙاÙات Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø¨Ø§ جÙاب را Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا Ø¢Ùاد٠کرد٠اÛ٠ک٠بتÙاÙÛ٠ب٠شÙا تضÙÛÙ ÙبÙÙÛ 100% در تÙاÙÛ Ø§Ùتحا٠ÙØ§Û Ø¢ÛÛÙ ÙاÙ٠را بدÙÛÙ Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø±ÛاÙت اÛ٠بست٠ÙÛتÙاÙÛد ب٠صÙØ­Ù Û  داÙÙÙد ÙÙÙÙ٠سÙاÙات Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø¨Ø±ÙÛد ٠از اÛ٠طرÛ٠بست٠بÙÙØ´ Ùا ک٠حاÙÛ ØªØ³Øª سÙاÙات ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø±Ø§ÙÙØ¯Ú¯Û Ø§Ø³Øª را داÙÙÙد Ú©ÙÛد Ù  سÙاÙات Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ ÙÙÙÙÙÛ Ø±Ø§ داÙÙÙد Ú©ÙÛد ٠با اطÙÛÙا٠از آ٠استÙاد٠کÙÛد.

 تست آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø¨Ø§ جÙاب راÛگاÙ

در زÛر ØªØ¹Ø¯Ø§Ø¯Û Ø³Ùا٠آÛÛÙ ÙاÙ٠راÙÙØ¯Ú¯Û Ø¨Ø§ جÙاب راÛگا٠را Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا Ø¢Ùرد٠اÛ٠تا Ø´Ùا بتÙاÙÛد با تست آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø¨Ûشتر آشÙا Ø´ÙÛد. 1-در تصÙÛر زÛر ح٠تÙد٠ÙساÛÙ ÙÙÙÛ٠ب٠ترتÛب از راست ب٠ÚÙ¾ کدا٠استØ
test-hagh-taghdom.JPG

 1. Ø¢Ø¨Û - زرد - ÙرÙز
 2. Ø¢Ø¨Û - ÙرÙز - زرد
 3. ÙرÙز - Ø¢Ø¨Û - زرد
 4. زرد - Ø¢Ø¨Û - ÙرÙز

جÙاب:3 .دÙÛÙ :در تÙاطع ÙاÛÛ Ú©Ù ØªØ§Ø¨ÙÙ ÙدارÙد ح٠تÙد٠ابتدا با ÙسÛÙÙ ÙÙÙÛÙ Ø§Û Ø§Ø³Øª ک٠در سÙت راست Ø¢Ù ÙسÛÙÙ Ø§Û ÙÛست بدÛ٠ترتÛب ابتدا ÙرÙز باÛد حرکت Ú©Ùد سپس Ø¢Ø¨Û Ù Ù¾Ø³ از آ٠زرد .
2-  Úرا ب٠ÙÙگا٠Ùزش باد در حا٠سبÙت گرÙت٠از ÙÙتÙر سÙار باÛد ÙاصÙ٠بÛØ´ØªØ±Û Ø±Ø§ رعاÛت ÙÙÙدØ

 1. ÙÙک٠است ÙÙتÙر سÙار در اثر Ùزش Ø¨Ø§Ø¯Ø ÙÙتÙر را خاÙÙØ´ Ú©Ùد
 2. ÙÙک٠است ÙÙتÙر سÙار بطÙر ÙاگÙاÙÛ ÙتÙÙÙ Ø´Ùد
 3. ÙÙک٠است ÙÙتÙر سÙار بÛØ´ از حد ÙعÙÙ٠سرعت داشت٠باشد.
 4. ÙÙک٠است ÙÙتÙر سÙار در اثر Ùزش باد ÙÙحر٠شÙد.

جÙاب: 4
3- Úرا باÛد Ùب٠از اÙدا٠ب٠سبÙت از ÛÚ© کاÙÛÙÙ Ø·ÙÛÙ ÙاصÙ٠را با آ٠کاÙÙا Ø­Ùظ Ú©ÙÛÙØ

 1. زÛرا بتÙاÙÛد از ÙÙÙعÛت جÙÙÛ Ú©Ø§ÙÛÙ٠کاÙÙا اطÙاع داشت٠باشÛد ٠در ÙÙØ·Ù Ú©Ùر Ùرار ÙÚ¯ÛرÛد
 2. زÛرا Ø¨Ø±Ø§Û Ø³Ø¨Ùت گرÙت٠در Ù¾ÛÚ Ùا شتاب کاÙÛ Ø¯Ø§Ø´ØªÙ Ø¨Ø§Ø´Ûد
 3. در صÙرت تÙÙ٠کاÙÛÙÙØ Ø¯Ùد٠عÙب بگÛرÛد
 4. Ø¨Ø±Ø§Û Ø§ÛÙک٠در ÙÙØ·Ù Ú©Ùر Ùرار بگÛرÛد.

جÙاب:1
4-پس از رÙش٠کرد٠شد٠ÙÙتÙر Ø¨Ø±Ø§Û Ø­Ø±Ú©Øª ابتدا Ú٠عÙÙÛ Ø±Ø§ باÛد اÙجا٠دÙÛÙØ

 1. آزÙاÛØ´ ترÙز
 2. صÙدÙÛ Ø±Ø§ تÙظÛÙ Ú©ÙÛÙ
 3. بست٠کÙربÙد اÛÙÙÛ
 4. Ø®ÙاباÙد٠ترÙز دستÛ

جÙاب:3

تست سÙاÙات ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø±Ø§ÙÙØ¯Ú¯Û Ø³Ø§Ù  97

5-پاÛÛ٠بÙد٠کدا٠ÛÚ© از ÙÙارد زÛر ÙÛ ØªÙاÙد ÙÙجر ب٠حادث٠شÙدØ

 1. -سطح ضد ÛØ®
 2. سطح رÙغ٠ترÙز
 3. سطح آب باطرÛ
 4. -سطح آب Ø®ÙÚ© Ú©ÙÙد٠رادÛاتÙر

جÙاب: 2
6-  در آزاد را٠تÙÙا در ÚÙ ÙÙاÙØ¹Û ÙÛ ØªÙاÙÛد در شاÙ٠جاد٠تÙÙÙ Ú©ÙÛدØ

 1. در شراÛØ· اÙرÚاÙس ٠اضطرارÛ
 2. اگر Ùصد سÙار کرد٠اÙراد Ú©Ùار جاد٠را دارÛد
 3. اگر بطÙر تصادÙÛ Ø§Ø² خرÙØ¬Û ÙÙرد Ùظر رد شد٠باشÛد Ù Ùصد برگشت داشت٠باشÛد
 4. اگر احساس کردÛد ÙÛاز ب٠استراحت دارÛد.

جÙاب:1
7- بعد از Úراغ سبز اÙÙÛÙ ÚØ±Ø§ØºÛ Ú©Ù Ø±ÙØ´Ù ÙÛØ´Ùد کدا٠استØ

 1. ÙرÙز
 2. زرد Ù ÙرÙز با ÙÙ
 3. سبز ٠زرد با ÙÙ
 4. زرد

جÙاب:4
8-Úرا ÙباÛد Ùدت زÛØ§Ø¯Û Ù¾Ø§Û Ø®Ùد را رÙÛ Ú©Ùاج Ùگ٠دارÛدØ

 1. زÛرا ÙÙجب ک٠شد٠عÙر Ú¯Ûربکس ÙÛØ´Ùد
 2. زÛرا Ùصر٠بÙزÛ٠زÛاد ÙÛ Ø´Ùد.
 3. Ú©Ùتر٠شÙا بر رÙÛ ÙسÛÙÙ ÙÙÙÛ٠کاÙØ´ ÙÛابد
 4. اصطکاک ÙاستÛÚ© Ùا با جاد٠ک٠ÙÛØ´Ùد.

جÙاب : 3

اگر آزÙÙ٠آÛÛÙ ÙاÙ٠اصÙÛ Ø±Ø§ÙÙÙاÛÛ Ù Ø±Ø§ÙÙØ¯Ú¯Û Ø¯Ø§Ø±Ûد Ù Ûا اÛÙ Ú©Ù ÙÛØ®ÙاÙÛد از ÙÙÛ٠حاÙا Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتحا٠آÛÛÙ ÙاÙ٠اصÙÛ Ø§Ùاد٠شÙÛد ب٠شÙا Ù¾ÛØ´ÙÙاد ÙÛÚ©ÙÛ٠حتÙا تست Ø¢ÛÛÙ ÙاÙ٠اصÙÛ Ø±Ø§ Ù٠داÙÙÙد Ú©ÙÛد Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø§ÙÙاع سÙاÙات Ø¢Ùاد٠شÙÛد. تست Ø¢ÛÛÙ ÙاÙ٠اصÙÛ 97 دکتر راÙÙØ¯Ú¯Û Ø§Ø² کاÙ٠ترÛ٠بست٠ÙØ§Û Ø¢ÙØ§Ø¯Ú¯Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ùتحا٠آÛÛÙ ÙاÙ٠اصÙÛ ÙÛباشد.

در باÙا اÙÙاع تست Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø±Ø§ ÙشاÙد٠ÙÙÙدÛد Ù ÙÙØ¯Ø§Ø±Û Ø¨Ø§ اÛÙ Ú¯ÙÙ٠سÙاÙات آشÙا شدÛد اÙا Ø´Ùا ÙÛتÙاÙÛد Ø¨Ø±Ø§Û ØªØ³ÙØ· کاÙ٠بر اÛ٠سÙاÙات Ø¨Ø³ØªÙ Û Ø¨ÙÙØ´ دکتر راÙÙØ¯Ú¯Û Ø±Ø§ داÙÙÙد Ú©ÙÛد. Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø§ÙÙÙد بست٠ب٠صÙØ­Ù Û ÙÙÙÙ٠سÙاÙات Ø¢ÛÛÙ ÙاÙÙ ÙÙدÙØ§ØªÛ Ø¨Ø±ÙÛد.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: www.drdriving.ir

برچسب ها : چراغ چراغی


سایر منابع و مطالب مرتبط با بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن می شود [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.drdriving.ir .
تست آزمون آیین نامه مقدماتی رانندگی - نمونه سوالات آیین نامه

جواب:1 7- بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن میشود کدام است؟ قرمز; زرد و قرمز با هم; سبز و زرد با هم; زرد. جواب:4 8-چرا نباید مدت زیادی پای خود را روی کلاج نگه دارید؟ ادامه...


virgool.io .
سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی 99 - ویرگول

بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن میشود کدام است؟ 1. قرمز. 2. زرد و قرمز با هم. 3. سبز و زرد با هم. 4. زرد. پاسخ: گزینه 4. ادامه...


soal-aeennameh.com .
نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی با جواب کامل - آزمون آیین نامه ...

Shahrivar 13, 1397 AP — ۴- بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن می شود کدام است ؟ قرمز; زرد و قرمز با هم; سبز و زرد با هم; زرد. جواب درست گزینه ۴ . ۵- در یک تقاطع در حال ... ادامه...


test-drive.ir .
آزمون آیین نامه رانندگی اصلی ۲۳ - تست درایو

Aban 24, 1399 AP — 3- صرفا ارسال پیامک با تلفن همراه در حین رانندگی ممنوع می باشد. 4. ... بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن می شود کدام است؟ 1. 1- زرد; 2. 2- سبز ... ادامه...


fa.wikipedia.org .
چراغ راهنمایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چراغهای راهنمایی در ایران قبل از چهار راه نصب می‌شود ولی در امریکا چراغهای راهنمایی بعد ... البته یک سال بعد در ژانویه ۱۸۶۹ این چراغ راهنمایی گازی منفجر شد و مأمور پلیسی ... بودند که دارای دو چراغ قرمز، سبز و کلیدی در جهت خاموش و روشن کردن آن‌ها بود، کوله ... ادامه...


www.ordup.com .
بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن میشود؟ - اورداپ

بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن میشود؟ بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن میشود؟ زرد; قرمز; سبز; هیچکدام. تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند. قرمز (2 نفر); زرد ... ادامه...


testdriving.ir .
آموزش آیین نامه رانندگی【جلسه دوم】- testdriving.ir

این کلاس آموزشی هم بصورت مجازی و آنلاین در سایت و هم در قالب pdf ارائه می شود که شما ... رنگ قرمز: این رنگ ایست کامل را اعلام می دارد و راننده ها باید بعد از دیدن این رنگ ... رنگ زرد: زنگ زرد در چراغ راهنمایی هشداری برای روشن شدن چراغ قرمز و یا سبز است و ... ادامه...


driving-culture.blog.ir .
دانلود کتاب سئوالات آیین نامه چراغ سبز 98-99 :: سوالات فرهنگ ...

کتاب چراغ سبز راهنمایی رانندگی برای امتحان آیین نامه لازم مفید است اما کافی نیست همین… ... نامه سری دوم نمونه سپتامبر بعد چراغ سبز اولین چراغی روشن شود کدام است ... الی صورت کامل تست بزنید بعد چراغ سبز اولین چراغی روشن میشود کدام است؟ ادامه...


www.est-razav.ir .
نمونه سوالات آیین نامه اصلی ۹۸: بسته استثنایی قبولی صد در ...

۴) اگر احساس کردید نیاز به استراحت دارید. جواب: گزینه اول. ۷. بعد از چراغ سبز اولین چراغی که روشن میشود کدام است؟ ۱) قرمز. ۲) زرد و قرمز با هم. ۳) سبز و زرد با هم. ادامه...


article.tebyan.net .
چراغ راهنمایی - تبیان

Shahrivar 21, 1394 AP — هنگامی که چراغ سبز روشن می شود، رانندگان باید وسیله نقلیه خود را در مسیری که عبور از آن آزاد است به حرکت درآورند. منبع:کتاب فرهنگ ترافیک برای ... ادامه...


nimkelaj.com .
آموزش آیین نامه رانندگی بصورت فشرده و سریع - نیم کلاج

35 ) پایین بودن سطح روغن ترمز منجر به چه چیزی می‌شود؟ حادثه ... 44 ) موارد استفاده از چراغ‌های نور پایین كدام است؟ تا فاصله 150 متری از خودروی جلویی، خیابان‌های روشن ... پنجاه متر قبل و پنجاه متر بعد ... محلی كه مجهز به چراغ عابر پیاده بوده و چراغ آن سبز است. ... 199) در هوای مه آلودبرای دید بهتر از چه چراغی استفاده می شود؟ چراغ مه شکن ... ادامه...


www.asriran.com .
چراغ زرد راهنمايي و رانندگي همانند چراغ قرمز است - عصرایران

Ordibehesht 4, 1395 AP — هنگامي كه چراغ راهنمايي و رانندگي زرد يا قرمز است راننده نبايد به تقاطع ورود ... پا بر روي پدال گاز مي گذارند تا هرچه سريعتر و قبل از اينكه چراغ قرمز شود از ... با روشن شدن چراغ زرد حركت كنند بلكه بايد منتظر مانده و پس از سبز شدن چراغ ادامه مسير دهند. ... واکنش احمدی نژاد به حداد عادل: کسی که دست فرح را می‌بوسید بعد از ... ادامه...


dotic.ir .
آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي

۳۶ ‌ـ‌ چراغ دنده عقب: عبارت از چراغي است كه راننده و‌سيله نقليه به‌كار مي‌برد تا راه را به ... ‌۶۳ ‌ـ‌ سطح رو‌شن: در مورد چراغ‌ها عبارت از سطح قابل ديدي است كه نور از آن منتشر مي‌شود و ... كارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تأ‌ييد مراتب تنظيم سند در دفترخانه ... بايستند و تا رو‌شن شدن چراغ سبز و تخليه تقاطع از و‌سايل نقليه منتظر بمانند. ادامه...


www.driveing.ir .
نکاتی در مورد چراغ راهنمایی رانندگی به همراه سوالات - درایوینگ

با این حال ، در طول شب ، مأموران پلیس به طور دستی چراغ قرمز یا سبز روشن می کردند ... اولین چراغ راهنمایی الکتریکی ، که باعث تغییر در نحوه برخورد با ترافیک می شود ... طبق گفته I Drive Safely ، اولین چراغ برق کاملاً خودکار که تنها چند سال بعد در ... ادامه...


gama.ir .
چراغ راهنما چیست؟ | گاما

روشن بودن رنگ سبز به معنی اجازه عبور در مسیر مشخص شده‌است. ... چراغ راهنما چراغی است که برای نظم در خیابان ها استفاده میشود . ... چراغهای راهنمایی در ایران قبل از چهار راه نصب می‌شود ولی در امریکا چراغهای راهنمایی بعد از چهار راه نصب می‌شوند تا راننده در ... ادامه...


irangovahi.fileon.ir .
سوالات ایین نامه بیسوادی ۹۸ - آموزشگاه ایران گواهی

Aban 24, 1399 AP — افراد بی سواد معمولا برای آمادگی بیشتر در آزمون راهنمایی رانندگی می توانند از طریق اینترنت یا نرم ... بعد از چراغ سبز چه چراغی روشن می شود. ادامه...


jamande.blogfa.com .
چراغ سبز - جامانده - BLOGFA

چراغ سبز. چراغ راهنما قرمز مي‌شود. ترمز مي‌كنيم و پشت چراغ قرمز مي‌ايستيم. ... در چنين چارراههايي هيچ چراغ راهنمايي نيست، به جز چراغي كه در دلهاي ما روشن است. در چنين ... ادامه...


www.samalaw.com .
آئین‏نامه راهنمایی و رانندگی – مصوب 1384 - موسسه سماء

36 ـ چراغ دنده عقب: عبارت از چراغی است که راننده وسیله‎نقلیه به کار می‏برد تا راه را ... 63 ـ سطح روشن: در مورد چراغ‏ها عبارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر می‏شود و در ... کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سنـد در ... متری چراغ راهنمایی و رانندگی بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع از ... ادامه...


mobilekomak.com .
آموزش تغییر رنگ چراغ LED نوتیفیکیشن های مختلف در اندروید ...

این چراغ LED اغلب همان چراغی است که در زمان کمبود شارژ باتری یا اتصال دستگاه به شارژر هم روشن می‌شود و با رنگ‌هایی همچون قرمز، نارنجی و سبز وضعیت شارژ باتری ... ادامه...


chap.sch.ir .
فصل چهارم چراغ ها و اَشکال )قوانین ٢٠ الی ٣١(

درخصوص نوع چراغ هایی را که شناور در حاالت مختلف باید روشن نمایند، ✓. دستورات صحیح ... دیده شود )بیش از 22/5 درجه بعد از راستای عرضی کشتی باید دیده شود(. شکل 5ــ4ــ ... چراغ های همه جانبهٔ سفید، قرمز، سبز و یا زرد، 2 مایل دریایی. 3ــ در شناور با ... 2ــ شناور یا جسمی که از پهلو یدک می شود باید چراغ های طرفین و پاشنه را نمایش دهد. ادامه...


www.borna.news .
هر کدام از چراغ‌های هشدار روی داشبورد ماشین چه معنایی دارند؟

Esfand 10, 1398 AP — بطور معمول چراغ سبز و آبی به راننده، سیستمی فعال مانند چراغ جلو یا تهویه هوا را نشان میدهد. ... اگر فشار روغن پائین بیاید، چراغ هشدار روشن میشود. ادامه...


qavanin.ir .
نسخه چاپی آيين نامه راهنمايي و رانندگي - سامانه ملی قوانین و مقررات

1 ـ آزادراه: آزادراه به راهي گفته مي ‏شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل ‏رو و يك شانه حداقل به ... 36 ـ چراغ دنده عقب: عبارت از چراغي است كه راننده وسيله‎ نقليه به كار مي ‏برد تا راه را به ... كارت خودرو از سوي راهنمايي و رانندگي بعد از تأييد مراتب تنظيم سنـد در ... بايستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخليه تقاطع از وسايل نقليه منتظر بمانند. ادامه...


rc.majlis.ir .
آیین نامه راهنمایی و رانندگی - مرکز پژوهشها

رانندگی صادر و بهاتومبیل‌های پلاک داخلی داده می‌شود و استفاده از آن در کشور ممنوع است‌. ... عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا راه را به طرف عقب ... کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه ... پنج متری چراغ راهنمایی و رانندگی‌بایستند و تا روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع ادامه...


chap.roshd.ir .
فصل چهارم چراغ ها و اَشکال )قوانین ٢٠ الی ٣١(

2ــ چراغ های طرفین، شامل چراغ سبز در سمت راست و چراغ قرمز در سمت چپ. زاویهٔ. دید این چراغ ها به طور افقی از سینهٔ کشتی 112/5 درجه است، به طوری که تا 22/5 درجه بعد از ... که بر روی خط سرتاسری سینه ــ پاشنه نصب می شود، استفاده نماید . ... باشد)اگر طول شناور کمتر از 50 متر باشد نمایش چنین چراغی اجباری نیست ولی می تواند آن را. ادامه...


ensha.org .
با توجه به متن چراغ سبز به پرسش های زیر پاسخ دهید انشا

Tir 16, 1398 AP — فعالیت صفحه 47 نگارش دوازدهم با توجه به متن چراغ سبز به پرسش های زیر پاسخ دهید ... پاسخ می دهد. بند نتیجه: در چنین چهارراه هایی هیچ چراغ راهنمایی نیست به جز چراغی که در دل های ما روشن است در چنین… ... روزها که چراغ زرد آسمان روشن می شود پرندگان به پرواز در می آیند. ... بعد پاسخ تمرینات درس 16 هدیه های آسمان پنجم ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر