موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نیم کلاج در دنده عقب

نویسنده : محمد پارسایی | زمان انتشار : 07 اسفند 1399 ساعت 15:37

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان نیم کلاج در دنده عقب را مطالعه خواهید کرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نيم كلاج در گير ( جايگزين موقت )

فرض بگيريد در يك سر بالايی اتومبيل خود را پارك كرديم و بعد از انجام كار وقتی برای حركت دادن اتومبيل آمديم ديديم كه پشت سر اتومبيل ما وسيله نقليه ديگری با فاصله ای بسيار كم پارك كرده است.

خوب ما بيم آن داريم كه اتومبيل ما هنگام حركت كردن به عقب رفته و با اتومبيل پشت سر برخورد كند دسته دنده را در روی 1 قرار ميدهيم و حالا می خواهيم پا را از روی ترمز برداريم و گاز بدهيم تا اتومبيل ما رو به جلو حركت كند .

تا زمانی كه پا روی ترمز قرار دارد مشكلی نيست. ولی مشكل زمانی بوجود می آيد كه مي‌خواهيم پا را از روی ترمز برداشته و گاز بدهيم بنابراين در اين جا ما نيازی به ترمزی موقت داريم كه بتواند برای چند لحظه كوتاه اتومبيل را نگه دارد تا بتواند پای راست را روی گاز قرار بدهيم و حركت كنيم .
راستی ترمز دستی چه طور است ؟ ممكن است خراب باشد! و همچنين استفاده از آن باعث كندی در رانندگی مي‌شود و هميشه نمي‌توان از آن استفاده كرد.

پس بنابراين ما نياز به روشی داريم كه هميشه بتوان روی آن حساب كرد به همين جهت از روش نيم كلاج درگير استفاده می كنيم تا جايگزين موقتی و مطمئن برای ترمز باشد.

نحوه اجرای نيم كلاج يا كلاج درگير (جلوگيری از پس روی اتومبيل)
پای راست بايد روی ترمز باشد و فعلا از روی آن جدا نشود. كلاج را تا آخر می گيريم اتومبيل درون دنده 1 پاشنه پای چپ بايد چسبيده به كف اتومبيل بوده و با پنجه يا سينه پا كلاج را آرام آرام بالا می آوريم تا جايی كه احساس كنيم صدای موتور اتومبيل عوض شده و لرزشی در اتومبيل ما بوجود آمده ( اين نقطه ا ز كلاج را نقطه لرزش می گوييم ) كلاج را در نقطه ثابت نگه می داريم و اجازه نمی دهيم كه بالاتر بيايد در اينجا كلاج ما درگير شده و ترمز موقت برای چند لحظه درست شده است پس با خيالی راحت و سرعت عملی خوب پا را از روی ترمز برداشته و گاز می دهيم وقتی گاز شروع كرد بايستی مرحله دوم كلاج شروع شود يعنی اينكه كلاج به اندازه 3 يا 2 ميليمتر بالاتر بيايد تا به نقطه حركت اتومبيل برسد در نقطه حركت چند ثانيه كلاج را نگه می داريم تا حركت ما كامل شود بعد از اينكه كامل شد كلاج را رها می كنيم.

برای پيدا كردن نقطه در گير شدن ( نقطه لرزش كلاج ) می توانيم از دور موتور نيز استفاده كنيم به اين ترتيب ك كلاج را بايد به اندازه ای بالا بياوريم كه دور موتور ما كم كم از روی 1 به سمت پايين بيايد وقتی دور موتور حداقل 1 خط از يك پايين تر بيايد و حداكثر بين صفر و يك قرار بگيرد بين (0) و (1) به نقطه لرزش كلاج رسيده ايم و نبايد اجازه دهيم دور موتور پايين تر بيايد و گرنه اتومبيل خاموش مي‌شود.

استفاده از نيم كلاج برای حركت دادن اتومبيل در سر بالايی به صورت دنده عقب نيز به همين ترتيب ميباشد.

يعنی هر وقت مجبور شويم كه ابتدای حركت خود را در سر بالايی برويم و ترس از برگشتن و پس زدن اتومبيل داشتيم از نيم كلاج يا كلاج درگير استفاده می كنيم فرقی نمی كند چه بخواهيم به صورت رو به جلو سربالايی را شروع كنيم يا بخواهيم رو عقب سر بالايی را آغاز كنيم .توصيه می شود كه از نيم كلاج يا كلاج درگير استفاده كنيم شرايط نيم كلاج در دنده عقب نيز مانند نيم كلاج رو به جلو می باشد .

دنده عقب
برای اينكه بتوانيم دنده عقب حركت كنيم دست چپ قبلا بايد تقويت شده و كاملا به فرمان مسلط باشد برای اين منظور بايست به مدت حداقل 15 دقيقه دست راست روی دسته دنده قرارگرفته و دست چپ به تنهايی فرمان را گرفته و كنترل فرمان را به عهده می گيرد و تقويت شود حركت در دنده عقب بايستی با مراقبت و كنترل و احتياط كامل باشد چرا كه در كل هر اتومبيلی كه در دنده عقب حركت می كند و تصادف كند مقصر حساب می شود و حركت در دنده عقب جز برای پارك دوبل برخلاف مقررات محسوب می شود . زمانی كه در حال انجام پارك دوبل هستيم يعنی به صورت دنده عقب می خواهيم بين دو اتومبيل پارك كنيم اگر محل پارك ما ممنوعه نباشد و اتومبيلی با سر بخواهد وارد پارك شود و با ما تصادف كند اتومبيلی كه با سر وارد پارك شده مقصر می باشد.
 
روش حركت به عقب ( دنده عقب )
ابتدا راهنمای سمت راست را می زنيم و سپس اتومبيل را درون دنده عقب قرار می دهيم و با دست چپ فرمان را به حاليت ساعت 12 و دست راست را پشت صندلی شاگرد قرار می دهيم و سر و بدن خود را كاملا به طرف عقب بر می گردانيم طوری كه تمام شيشه عقب و در نتيجه پشت سر خود را كاملا می بينيم .
برای اينكه جای دنده عقب در گيربكس را بدانيم ابتدا كلاج را كاملا تا انتها می گيريم و دسته دنده را در حالت خلاص به طرف راست پايين انتهای فنر هدايت می كنيم .
معمولا برای رفتن به دنده عقب ابتدا دسته دنده را درون يكی از دنده ها برده ( معمولا از دنده 2 استفاده می شود ) و سپس درون دنده عقب قرار می دهيم .
سرعت در دنده عقب بايد به اندازه ای باشد كه يك نفر به صورت پياده بتواند همراه با اتومبيل ما حركت كند . حال برای اينكه در خيابان رو به عقب حركت كنيم بايد جهت شناسی خوی نسبت به حركت دادن فرمان در دنده عقب داشته باشيم . به هر سمتی كه می خواهيم برويم فرمان را كمی به همان سمت می چرخانيم مثلا اگر بخواهيم كه عقب اتومبيل به سمت جوب برود فرمان را به سمت جوب يا اگر بخواهيم عقب اتومبيل سمت خيابان برود فرمان را سمت خيابان حركت مي‌دهيم.

حركت فرمان در دنده عقب نيز بايد خيلی كم باشد با كمترين حركت فرمان جهت اتومبيل تغيير می كند و ممكن است به وسايل نقليه ی كه از پشت سر ما می آيند برخورد كنيم . به همين علت هميشه بايد تغيير جهت فرمان حدود 5 دقيقه به چپ و يا راست باشد مگر مواقعی كه احتياج داشته باشيم و مجبور باشيم كه جهت اتومبيل را خيلی بيشتر تغيير بدهيم . در دنده عقب تا زمانی كه كاملا توقف نكرده ايم نبايد سر و بدن خود را به طرف جلو بر گردانيم زيرا ممكن است مانع يا وسيله نقليه و .... پشت سر ما باشد و ما با آن بر خورد كنيم و يا هنگام چرخش سر كمی فرمان چرخيده شود و جهت اتومبيل تغيير كند.

بعد از انجام اين تمرينات حال می خواهيم با يك فاصله مشخص ( 30-45 سانتی متر ) نسبت به كناره جدول به طرف عقب حركت كنيم مبنا ی ما برای تعيين فاصله معين با كناره جدول چراغ وسط شيشه بزرگ عقب می باشد يعنی رو به عقب نگاه می كنيم چراغ وسط شيشه بزرگ عقب با كناره جدول فاصله ای داشته باشد چرخهای سمت راست اتومبيل نيز به همان اندازه با لبه جدول فاصله دارند برای اين كار بايد حتما طوری رو به عقب بر گرديم كه بتوانيم كل شيشه بزرگ عقب را ببينيم و در اين حالت هر فاصله ای كه از ديد راننده بين چراغ وسط شيشه بزرگ عقب و كناره جدول ديده شود اندازه ای درست و واقعی می باشد .

فراموش نكنيم سرعت در دنده عقب بايد به گونه ای باشد كه يك نفر بتواند با ما پياده حركت كند .


مكانهايی كه حركت به صورت دنده عقب خطرناك است:
حريم تقاطع ها ( 15متر قبل و بعد از آنها )
در پيچها و تونلها و ميدانها
در لاين های حركت و سبقت
خط كشی عبور عابرين پياده
بر روی پلها و ديگر مواردی كه در آيين نامه مشخص شده است .
مكان‌هايی كه ماده 137 آئين نامه راهنمايی و رانندگی مجاز را مشخص كرده است .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: guilandr.ir

برچسب ها : کلاج دنده


سایر منابع و مطالب مرتبط با نیم کلاج در دنده عقب [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
guilandr.ir .
دنده عقب - آموزش آنلاین رانندگی و آیین نامه

نيم كلاج در گير ( جايگزين موقت ) فرض بگيريد در يك سر بالايی اتومبيل خود را پارك كرديم و بعد از انجام كار وقتی برای حركت دادن اتومبيل آمديم ديديم كه پشت سر ... ادامه...


khodro-savar.blogfa.com .
انواع شیب خیابان و روش کنترل کلاج دنده عقب در ان

انواع شیب خیابان و روش کنترل کلاج دنده عقب در ان خیابان صاف (کفی) در این ... که گاز در حالت نیم کلاج سرعت را بالا نمیبردو فقط از لرزش ماشین جلو گیری میکند. ادامه...


nimkelaj.com .
آموزش حرکت با دنده عقب - آموزش رانندگی خصوصی - نیم کلاج

دنده عقب پیش از شروع حرکت با دنده عقب بایستی برای تقویت و تسلط فرمان توسط دست چپ به مدت 15 دقیقه دست راست بر روی دسته دنده قرار گرفته و ... ادامه...


aramekhater.blogfa.com .
نیم کلاج و چند نکته برای هنرجویان - آرام خاطر - BLOGFA

نیم کلاج یعنی چه؟ (زما نی که دنده یک هستیم و اتومبیل میل به عقب رفتن دارد( مثل سربالایی ها) و همچنین زما نی که دنده عقب هستیم اتومبیل میل به جلو رفتن دارد. ادامه...


dasfarmon.ir .
نیم کلاج و کنترل ماشین - دس فرمون | dasfarmon.ir |مرجع آموزش ...

نیم کلاج و کنترل ماشین یکی از فنون مورد نیاز برای هر راننده ایی میباشد. ... باشد ببريد و با فاصله بيشتري از کنار جدول بايستيد سپس دنده يک بزنيد و با قرار ... که پدال کلاج را بالا بياوريد تا جايي که ماشين عقب نرفته و آرام به جلو حرکت کند. ادامه...


www.amoozeshnima.blogfa.com .
نیم کلاج یا کلاج در گیر(جایگزین موقت ترمز)

نیم کلاج فقط هنگام شروع حرکت در سربالایی کاربرد دارد یا بصورت دنده عقب یا بصورت رو به جلو که نیم کلاج در دنده عقب هم مثل حرکت رو به جلو انجام میشود. انواع نیم ... ادامه...


www.cloob.com .
انواع شیب خیابان و روش کنترل کلاج دنده عقب در آن - کلوب

Khordad 27, 1394 AP — خیابان سربالایی : در این نوع خیابان وقتی دنده در حالت عقب باشد ترمز را رها نمیکنیم چون ماشین بر خلاف جهت ما حرکت میکند و حالت نیم کلاج را انجام ... ادامه...


testdriving.ir .
چه موقع کلاچ بگیریم؟ { 4 مورد ریز و درشت } - تست درایوینگ

شما به وسیله کلاچ دنده را خلاص می‌کنید و باعث می‎شوید ارتباط موتور با چرخ‎ها قطع ... نیم کلاچ برای زمانی است که ماشین در سربالایی قرار دارد و ممکن است رو به عقب ... ادامه...


test-drive.ir .
آموزش کنترل کلاچ و نیم کلاچ (قلق گیری،بازی نیم کلاچ) چه ...

برای این کار کلاچ را تا ته می‌گیریم، دنده را به جلو یا عقب تنظیم می‌کنیم و گاز به صورت ثابت اما کمی محکم‌تر فشار داده می‌شود. در اینجا کلاچ را سریع بالا می‌آوریم تا ... ادامه...


virgool.io .
نیم کلاچ در سربالایی و ترافیک (آموزش 100% تضمینی) - ویرگول

نیم کلاچ هنگام شروع به حرکت در سربالایی (چه حرکت رو به جلو چه بصورت دنده عقب) کاربرد دارد حرکت به صورت دنده عقب در سربالایی هم مثل حرکت رو به جلو انجام ... ادامه...


car110.ir .
اموزش انواع نیم کلاچ در شرایط مختلف با ترمز دستی و بدون ترمز

نحوه ی اجرای قلق گیری:کلاج را تا انتها فشار ذاذه و دسته دنده را یا در دنده یک یا عقب بر حسب نیاز قرار داده و گاز ثابت و کلاج را به آرامی و بصورت میلیمتری بالا ... ادامه...


drivingmaster.ir .
اموزش کلاچ و نیم کلاچ کاملا حرفه ای… - اموزش خصوصی رانندگی ...

Mordad 10, 1399 AP — ما ویدیو هایی داریم که اموزش عملی پارک دوبل و دنده عقب و دور ی فرمان و دور دوفرمان کاملا اصولی و تصویری و عملی اموزش داده شده است. ما در این ویدیو نحوه ... ادامه...


alidriving.blogfa.com .
دنده عقب - آموزش خصوصی رانندگی _آموزش رانندگی_تهران

دنده عقب. در روش اول بايستي خيلي با احتياط و با سرعت خيلي کم (با نيم کلاج ) حرکت کنيم زيرا هنگامي که آينه سمت راست را نگاه مي کنيم از سمت چپ و پشت سر ... ادامه...


www.khodrotak.com .
آموزش رانندگی در سربالایی - خودروتک

Mehr 29, 1397 AP — اگر اتوموبیل شما دنده اتوماتیک نباشد برای بالا رفتن از سربالایی ها به مشکل بر می ... در این حالت، باید بنزین بیشتری به موتور بدهید تا ماشین به عقب نیاید. ... اگر ماشین ناله کرد، یک نیم کلاچ بگیرید (حدود یک و نیم سانت). ادامه...


www.pooya-ds.com .
نيم کلاج يا کلاج درگير (جايگزين ... - آموزشگاه رانندگی پویا

Ordibehesht 16, 1397 AP — خوب ما بیم آن داریم که اتومبیل ما هنگام حرکت کردن به عقب رفته و با اتومبیل پشت سر برخورد کند دسته ی دنده را درون دنده ی ۱ قرار می دهیم و حالا می ... ادامه...


signalsofts.com .
قلق گیری کلاچ | تیم توسعه نرم افزاری سیگنال

Mehr 5, 1397 AP — کلاچ خودرو تا آخر گرفته می‌شود و دسته دنده درون دنده یک و یا دنده عقب ... از آن می توانیم پای خودمان را برداریم که به این حالت نیم کلاچ گفته می شود. ادامه...


charkhan.com .
5 دلیل واضح برای تعویض دیسک و صفحه کلاچ خودرو - چرخان

Ordibehesht 28, 1399 AP — خب باید به این نکته توجه کرد که سیستم کلاچ خودرو بعد از گذشت 50 الی 60 هزار ... با سلام بعد از مدتی رانندگی مثلا نیم ساعت وقتی کلاچ میگیرم با فشار ... بنده بر روی سمند دیسک و صفحه عوض کردم دنده عقب ماشین در حرکت میلرزه ... ادامه...


khelafi.ir .
آموزش نیم کلاج یا کلاج درگیر - سایت خلافی

نیم کلاج تنها هنگام شروع حرکت در سر بالایی‌ها کاربرد دارد و هر زمان که ناچار شویم آغاز ... ۲-کلاج تا انتها گرفته شده و دسته دنده در دنده یک و یا عقب گذاشته می‌شود. ادامه...


koorook.com .
آموزش گام به گام نیم کلاچ یا نیم کلاج ( با عکس ) – کوروک

Khordad 27, 1396 AP — نیم کلاچ یا همان نیم کلاج کردن برای آزمون رانندگی ، رانندگی شهری ... کرده و دستی را کاملا بالا بکشید دنده ۱ را جا زده و به آرامی کلاچ را بالا بیاورید در نقطه ... دیگر ماشین به عقب نمی رود پای خود از روی ترمز و کلاچ برداشته و گاز بدهید . ادامه...


driving55.blogfa.com .
((یادگیری نیم کلاج واستفاده آن در شرایط خاص رانندگی و همچنین ...

برای اینکه یک هنرجو بداند در چه زمانی باید نیم کلاج کند .{زما نی که دنده یک هستیم و اتومبیل میل به عقب رفتن دارد وهمچنین زما نی که دنده عقب هستیم اتومبیل. ادامه...


donya-e-eqtesad.com .
١٠ عادت اشتباه رانندگی که به خودرو آسیب می‌رساند

Azar 9, 1395 AP — به جای صدمه رساندن به خودرو قبل از تعویض دنده از دنده ی عقب به دنده ی ... این رانندگان زمانی که خودرویشان متوقف است همچنان پدال کلاچ را فشار می دهند. ادامه...


smart-car.ir .
نکات مهم رانندگی در سربالایی برای خودروهای دنده دستی و اتوماتیک

Mordad 4, 1397 AP — در هنگام حرکت از حالت سکون در سربالایی می توانید از فن نیم کلاچ ... گاز را محکمتر فشار دهید تا خودرو به عقب باز نگردد و به مسیر خودش ادامه دهد. ادامه...


www.zingapp.ir .
علت لرزش خودرو در زمان نیم کلاچ | اپلیکیشن زینگ | باربری ...

نحوه به حرکت در آوردن خودرو به این صورت است که ابتدا باید پا را بر کلاچ نگه داشته و سپس خودرو را در دنده 1 قرار داده و سپس پا را به آرامی عقب بکشید تا صدای موتور ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر