موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی

مطالب نوشته شده توسط نازنین رحمانی

آموزش رانندگی با کامیون بنز

                                                                      امتحان آیین نامه: پایه یکمطبق کتاب جدیدآیین نامه راهنمایی رانندگی گرفته میشه که باکمی دقت وتوجه به نکات ریزبه راحتی میتویدقبول بشید. برای اینکه مشکل پیدانکنیدوحفظ کردن آیین نامه براتون راحت باشه به روش دسته بندی عمل کنیدچطور؟ حالامیگم یعنی چندنکته روبخاطرداشته باشیدمثلاهرجایک دایره دیدیدکه خط قرمزدورشه شمابایدیادممنوعیت بیفتیدوهرچی داخل دایره بودروممنوع بحساب بیاریدبه فرض اگه عکس یه دوچرخه دیدیدبدونیدعبوردوچرخه ممنوعه اگه عابرپیاده بودیعنی عبورعابرپیاده ممنوعه وهرچیزدیگه هم همینطور. اگرمثلث باخط قرمزدورش دیدیدیعنی داره به شمادرموردیک خطرهشدارمیده وبایدمواظب باشیدمثلاخطرپیچ که جهت پیچیدن شماهم درون تابلومشخصه یاخطرسقوط درآب یاخطرریزش کوه یاخطرپرتاب سنگ که دوچیزمتفاوتندحالااگه رنگ زمینه تابلوتون سبزبودتشخیص میدیدکه شمادربزرگراه هستیدولی...

تاریخ 22 اسفند 1400