موضوعات وبسایت : سوالات آیین نامه اصلی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

ممنوعیت دنده عقب

نویسنده : نازنین رحمانی | زمان انتشار : 19 اسفند 1400 ساعت 21:20

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان ممنوعیت دنده عقب را مطالعه خواهید کرد.

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

نيم كلاج در گير ( جايگزين موقت )

فرض بگيريد در يك سر بالايی اتومبيل خود را پارك كرديم و بعد از انجام كار وقتی برای حركت دادن اتومبيل آمديم ديديم كه پشت سر اتومبيل ما وسيله نقليه ديگری با فاصله ای بسيار كم پارك كرده است.

خوب ما بيم آن داريم كه اتومبيل ما هنگام حركت كردن به عقب رفته و با اتومبيل پشت سر برخورد كند دسته دنده را در روی 1 قرار ميدهيم و حالا می خواهيم پا را از روی ترمز برداريم و گاز بدهيم تا اتومبيل ما رو به جلو حركت كند .

تا زمانی كه پا روی ترمز قرار دارد مشكلی نيست. ولی مشكل زمانی بوجود می آيد كه مي‌خواهيم پا را از روی ترمز برداشته و گاز بدهيم بنابراين در اين جا ما نيازی به ترمزی موقت داريم كه بتواند برای چند لحظه كوتاه اتومبيل را نگه دارد تا بتواند پای راست را روی گاز قرار بدهيم و حركت كنيم .
راستی ترمز دستی چه طور است ؟ ممكن است خراب باشد! و همچنين استفاده از آن باعث كندی در رانندگی مي‌شود و هميشه نمي‌توان از آن استفاده كرد.

پس بنابراين ما نياز به روشی داريم كه هميشه بتوان روی آن حساب كرد به همين جهت از روش نيم كلاج درگير استفاده می كنيم تا جايگزين موقتی و مطمئن برای ترمز باشد.

نحوه اجرای نيم كلاج يا كلاج درگير (جلوگيری از پس روی اتومبيل)
پای راست بايد روی ترمز باشد و فعلا از روی آن جدا نشود. كلاج را تا آخر می گيريم اتومبيل درون دنده 1 پاشنه پای چپ بايد چسبيده به كف اتومبيل بوده و با پنجه يا سينه پا كلاج را آرام آرام بالا می آوريم تا جايی كه احساس كنيم صدای موتور اتومبيل عوض شده و لرزشی در اتومبيل ما بوجود آمده ( اين نقطه ا ز كلاج را نقطه لرزش می گوييم ) كلاج را در نقطه ثابت نگه می داريم و اجازه نمی دهيم كه بالاتر بيايد در اينجا كلاج ما درگير شده و ترمز موقت برای چند لحظه درست شده است پس با خيالی راحت و سرعت عملی خوب پا را از روی ترمز برداشته و گاز می دهيم وقتی گاز شروع كرد بايستی مرحله دوم كلاج شروع شود يعنی اينكه كلاج به اندازه 3 يا 2 ميليمتر بالاتر بيايد تا به نقطه حركت اتومبيل برسد در نقطه حركت چند ثانيه كلاج را نگه می داريم تا حركت ما كامل شود بعد از اينكه كامل شد كلاج را رها می كنيم.

برای پيدا كردن نقطه در گير شدن ( نقطه لرزش كلاج ) می توانيم از دور موتور نيز استفاده كنيم به اين ترتيب ك كلاج را بايد به اندازه ای بالا بياوريم كه دور موتور ما كم كم از روی 1 به سمت پايين بيايد وقتی دور موتور حداقل 1 خط از يك پايين تر بيايد و حداكثر بين صفر و يك قرار بگيرد بين (0) و (1) به نقطه لرزش كلاج رسيده ايم و نبايد اجازه دهيم دور موتور پايين تر بيايد و گرنه اتومبيل خاموش مي‌شود.

استفاده از نيم كلاج برای حركت دادن اتومبيل در سر بالايی به صورت دنده عقب نيز به همين ترتيب ميباشد.

يعنی هر وقت مجبور شويم كه ابتدای حركت خود را در سر بالايی برويم و ترس از برگشتن و پس زدن اتومبيل داشتيم از نيم كلاج يا كلاج درگير استفاده می كنيم فرقی نمی كند چه بخواهيم به صورت رو به جلو سربالايی را شروع كنيم يا بخواهيم رو عقب سر بالايی را آغاز كنيم .توصيه می شود كه از نيم كلاج يا كلاج درگير استفاده كنيم شرايط نيم كلاج در دنده عقب نيز مانند نيم كلاج رو به جلو می باشد .

دنده عقب
برای اينكه بتوانيم دنده عقب حركت كنيم دست چپ قبلا بايد تقويت شده و كاملا به فرمان مسلط باشد برای اين منظور بايست به مدت حداقل 15 دقيقه دست راست روی دسته دنده قرارگرفته و دست چپ به تنهايی فرمان را گرفته و كنترل فرمان را به عهده می گيرد و تقويت شود حركت در دنده عقب بايستی با مراقبت و كنترل و احتياط كامل باشد چرا كه در كل هر اتومبيلی كه در دنده عقب حركت می كند و تصادف كند مقصر حساب می شود و حركت در دنده عقب جز برای پارك دوبل برخلاف مقررات محسوب می شود . زمانی كه در حال انجام پارك دوبل هستيم يعنی به صورت دنده عقب می خواهيم بين دو اتومبيل پارك كنيم اگر محل پارك ما ممنوعه نباشد و اتومبيلی با سر بخواهد وارد پارك شود و با ما تصادف كند اتومبيلی كه با سر وارد پارك شده مقصر می باشد.
 
روش حركت به عقب ( دنده عقب )
ابتدا راهنمای سمت راست را می زنيم و سپس اتومبيل را درون دنده عقب قرار می دهيم و با دست چپ فرمان را به حاليت ساعت 12 و دست راست را پشت صندلی شاگرد قرار می دهيم و سر و بدن خود را كاملا به طرف عقب بر می گردانيم طوری كه تمام شيشه عقب و در نتيجه پشت سر خود را كاملا می بينيم .
برای اينكه جای دنده عقب در گيربكس را بدانيم ابتدا كلاج را كاملا تا انتها می گيريم و دسته دنده را در حالت خلاص به طرف راست پايين انتهای فنر هدايت می كنيم .
معمولا برای رفتن به دنده عقب ابتدا دسته دنده را درون يكی از دنده ها برده ( معمولا از دنده 2 استفاده می شود ) و سپس درون دنده عقب قرار می دهيم .
سرعت در دنده عقب بايد به اندازه ای باشد كه يك نفر به صورت پياده بتواند همراه با اتومبيل ما حركت كند . حال برای اينكه در خيابان رو به عقب حركت كنيم بايد جهت شناسی خوی نسبت به حركت دادن فرمان در دنده عقب داشته باشيم . به هر سمتی كه می خواهيم برويم فرمان را كمی به همان سمت می چرخانيم مثلا اگر بخواهيم كه عقب اتومبيل به سمت جوب برود فرمان را به سمت جوب يا اگر بخواهيم عقب اتومبيل سمت خيابان برود فرمان را سمت خيابان حركت مي‌دهيم.

حركت فرمان در دنده عقب نيز بايد خيلی كم باشد با كمترين حركت فرمان جهت اتومبيل تغيير می كند و ممكن است به وسايل نقليه ی كه از پشت سر ما می آيند برخورد كنيم . به همين علت هميشه بايد تغيير جهت فرمان حدود 5 دقيقه به چپ و يا راست باشد مگر مواقعی كه احتياج داشته باشيم و مجبور باشيم كه جهت اتومبيل را خيلی بيشتر تغيير بدهيم . در دنده عقب تا زمانی كه كاملا توقف نكرده ايم نبايد سر و بدن خود را به طرف جلو بر گردانيم زيرا ممكن است مانع يا وسيله نقليه و .... پشت سر ما باشد و ما با آن بر خورد كنيم و يا هنگام چرخش سر كمی فرمان چرخيده شود و جهت اتومبيل تغيير كند.

بعد از انجام اين تمرينات حال می خواهيم با يك فاصله مشخص ( 30-45 سانتی متر ) نسبت به كناره جدول به طرف عقب حركت كنيم مبنا ی ما برای تعيين فاصله معين با كناره جدول چراغ وسط شيشه بزرگ عقب می باشد يعنی رو به عقب نگاه می كنيم چراغ وسط شيشه بزرگ عقب با كناره جدول فاصله ای داشته باشد چرخهای سمت راست اتومبيل نيز به همان اندازه با لبه جدول فاصله دارند برای اين كار بايد حتما طوری رو به عقب بر گرديم كه بتوانيم كل شيشه بزرگ عقب را ببينيم و در اين حالت هر فاصله ای كه از ديد راننده بين چراغ وسط شيشه بزرگ عقب و كناره جدول ديده شود اندازه ای درست و واقعی می باشد .

فراموش نكنيم سرعت در دنده عقب بايد به گونه ای باشد كه يك نفر بتواند با ما پياده حركت كند .


مكانهايی كه حركت به صورت دنده عقب خطرناك است:
حريم تقاطع ها ( 15متر قبل و بعد از آنها )
در پيچها و تونلها و ميدانها
در لاين های حركت و سبقت
خط كشی عبور عابرين پياده
بر روی پلها و ديگر مواردی كه در آيين نامه مشخص شده است .
مكان‌هايی كه ماده 137 آئين نامه راهنمايی و رانندگی مجاز را مشخص كرده است .


منبع: guilandr.ir


سایر منابع و مطالب مرتبط با ممنوعیت دنده عقب [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
guilandr.ir .
دنده عقب - آموزش آنلاین رانندگی و آیین نامه

خوب ما بيم آن داريم كه اتومبيل ما هنگام حركت كردن به عقب رفته و با اتومبيل پشت سر برخورد كند دسته دنده را در روی 1 قرار ميدهيم و حالا می خواهيم پا را از روی ترمز ... ادامه...


www.drdriving.ir .
قبولی در امتحان عملی ( شهری ) رانندگی - قسمت دوم

سرعت ماشین در دنده عقب به وسیله کلاج تنظیم می شود به این صورت که هنگام دنده عقب بایستی با نگهداشتن کلاج در نقطه حرکت از شتاب گرفتن ماشین جلوگیری ... ادامه...


nimkelaj.com .
آموزش حرکت با دنده عقب - آموزش رانندگی خصوصی - نیم کلاج

دنده عقب پیش از شروع حرکت با دنده عقب بایستی برای تقویت و تسلط فرمان توسط دست چپ به مدت 15 دقیقه دست راست بر روی دسته دنده قرار گرفته و ... ادامه...


omiddidar.loxblog.com .
قوانین ومقررات آموزش رانندگی - فرهنگی

سپس با دست راست درب خودرو را گرفته و با دست چپ دستگیره درب را گرفته وبعد از نگاه به آینه و پشت سر پیاده می گردیم . ( بعد از خاموش کردن دنده را در دنده یک زده ... ادامه...


testdriving.ir .
آموزش دنده عقب رفتن به زبان ساده -【دانلود فیلم آموزشی】

۱- فرمان پیش از حرکت باید صاف باشد: این مسئله را به خاطر داشته باشید که در حین دنده عقب گرفتن باید دست چپ شما بر روی مرکز فرمان قرار گیرد( ساعت ۱۲) ... ادامه...


testdriving.ir .
نکات تکنیکی پارک دوبل【نکات مهم برای پارک دوبل صحیح】

یکبار در هنگامی که میخواهیم دور بزنیم از راهنمای سمت چپ استفاده میکنیم و بار سوم از راهنمای سمت راست به منظور دنده عقب رفتن کمک میگیریم. راهنما زدن برای پارک ... ادامه...


www.khabaronline.ir .
حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها تخلف است؟ - خبرآنلاین

Shahrivar 16, 1398 AP — باشگاه خبرنگاران نوشت: به منظور افزایش بازدارندگی از ارتکاب تخلف حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، پلیس راهور با این تخلف برخورد جدی ... ادامه...


www.eghtesadonline.com .
مبلغ جریمه حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها | اقتصاد آنلاین

Bahman 13, 1399 AP — معاون هماهنگ‌کننده راهور تهران بزرگ مبلغ جریمه حرکت دنده عقب در بزرگراه ها و آزادراه ها را اعلام کرد. ادامه...


www.fardanews.com .
حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها ممنوع! - فردا نیوز

Azar 25, 1397 AP — رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: به رانندگان توصیه می‌شود برای تغییر و اصلاح مسیر خود از حرکت با دنده ... ادامه...


www.aparat.com .
آموزش دنده عقب در رانندگی - آپارات

در این ویدیو یکی از باتجربه ترین های آموزشگاه رانندگی رحیمی ، با صبر و حوصله تمام توضیحات در مورد آموزش دنده عقب را به شما می دن ، امیدوارم ... ادامه...


www.amoozeshnima.blogfa.com .
دنده عقب: - آموزش گام به گام رانندگی

قبل از اینکه با دنده ی عقب حرکت کنید. ابتدا باید نسبت به عدم هر گونه خطر و حضور فرد یا افرادی در قسمت عقب اتومبیل مطمئن شوید. حرکت در دنده عقب باید با ... ادامه...


alidriving.blogfa.com .
دنده عقب - آموزش خصوصی رانندگی _آموزش رانندگی_تهران

دنده عقب. در روش اول بايستي خيلي با احتياط و با سرعت خيلي کم (با نيم کلاج ) حرکت کنيم زيرا هنگامي که آينه سمت راست را نگاه مي کنيم از سمت چپ و پشت سر ... ادامه...


www.ilna.news .
رانندگان از حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها خودداری کنند ... - ایلنا

Azar 25, 1397 AP — رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: به رانندگان توصیه می‌شود برای تغییر و اصلاح مسیر خود از حرکت با دنده ... ادامه...


www.eghtesadnews.com .
جزئیات برخورد با رانندگی با دنده عقب در بزرگراه‌ها

Tir 6, 1397 AP — اقتصادنیوز: سرهنگ شریفی گفت: برای بازدارندگی از ارتکاب تخلف حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، برای رانندگان متخلف جریمه و نمره منفی در نظر ... ادامه...


udriver.ir .
آموزش پارک دوبل و دور دوفرمان - اولین سامانه آزمون آیین نامه در ایران

Dey 3, 1399 AP — راننده‌ای که از درک فرمان در دنده عقب برخوردار نباشد نمی‌تواند جهت چرخش فرمان را تشخیص دهد و بنابراین نمی‌تواند پارک دوبل را بدرستی انجام دهد و ... ادامه...


www.eligasht.com .
آیا هواپیما می تواند دنده عقب برود؟! - الی گشت

دلایل ممنوعیت استفاده از دنده عقب هواپیما عبارتست از: وقتی هواپیما دنده عقب می رود به دلیل فشار و نیروی زیاد موتور باعث بلند شدن شن و ماسه و اشیاء کوچک روی باند می ... ادامه...


www.asrekhodro.com .
جریمه و نمره منفی برای رانندگی ... - پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو

Tir 6, 1397 AP — عصر خودرو- سرهنگ شریفی گفت: برای بازدارندگی از ارتکاب تخلف حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، برای رانندگان متخلف جریمه و نمره منفی در نظر ... ادامه...


dotic.ir .
آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي

۳۶ ‌ـ‌ چراغ دنده عقب: عبارت از چراغي است كه راننده و‌سيله نقليه به‌كار مي‌برد تا راه را به ... ‌ماده ۶ ‌ـ‌ موارد ممنوعيت مطلق صدو‌ر و تمديد گواهينامه رانندگي: ‌او‌ل: بينايي: ۱ ‌ـ‌ ميدان ... ادامه...


snn.ir .
میزان جریمه برای دنده عقب رفتن در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها تعیین شد

Shahrivar 14, 1397 AP — به‌منظور افزایش بازدارندگی از ارتکاب تخلف حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها، ... برابر ماده ۱۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، راندن به سمت عقب در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، ... ممنوعیت موقتی تردد وانت بار‌ها و کامیونت‌ها در ساعات صبح ... ادامه...


baghershahrnews.ir .
نکات آزمون شهری راهنمایی و رانندگی (امتحان سرهنگ) - باقرشهر نیوز

Khordad 8, 1396 AP — ۶٫ دنده عقب (معمولا پس از پارک دوبل می گویند که مسافتی را دنده عقب بروید). ۷٫ نحوه روشن کردن صحیح اتومبیل و بررسی صحت ترمز پایی قبل از روشن ... ادامه...


demc.tbzmed.ac.ir .
امبولانس و رانندگی - مرکز اورژانس تبریز

و. در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﺤﻮﯾـﻞ. ﮔﯿﺮي آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را از ﺳﯿﺮ ﺟﻠﻮ ﺗﺎ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ را ﭘـﺮ ... در زﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﺗﭙﻪ اي ﺑﻠﻨﺪ ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدن از دﻧﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ . -6. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ... ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ . -14. ادامه...


z4car.com .
سنسور دنده عقب خودرو چیست؟ | Z4Car

سنسور های دنده عقب به راننده کمک می کنند تا از وجود موانع در پشت خودرو در هنگام پارک یا حرکت به طرف عقب و یا حتی حرکت به سمت جلو مطلع شوند. ادامه...


khabarban.com .
اگر با خودرو در حال حرکت دنده عقب بگیریم چه اتفاقی می‌افتد؟+ ...

Ordibehesht 9, 1399 AP — هیچ کدام از ما هرگز در هنگام رانندگی خودروی خود را در دنده عقب قرار نخواهیم داد ما خودروی خود را خیلی دوست داریم! ... کلیدواژه: خودرو رانندگی دنده عقب خودرو در حال حرکت هنگام رانندگی دنده عقب. درخواست ... محدودیت و ممنوعیت های تردد در جاده ها ... ادامه...


gtshina.ru .
برگشت در توقف حمل و نقل عمومی. رانندگی معکوس: موارد برجسته ...

Khordad 10, 1399 AP — بعضي اوقات ممکن است نياز به رانندگي با دنده عقب داشته باشيد ، به عنوان ... نصب آن به منزله ممنوعیت ورود اتومبیل به یک قسمت خاص از جاده است. ادامه...


www.parsine.com .
جریمه حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها - پارسینه

Bahman 13, 1399 AP — معاون هماهنگ‌کننده راهور تهران بزرگ مبلغ جریمه حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها را اعلام کرد. ... وی افزود: یکی از رفتار‌های غلط راننده‌ها حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها است که به ... ممنوعیت افزایش قیمت بلیت هواپیما تا پایان نوروز. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر